יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
מתוך מאמרו של שבתי דניאל, תלמידו של מרן הרב קוק זצ"ל, על מפעל ה'הלכה ברורה'
14:39 (23/02/14) אור האורות

מפני איזה טעם הכמוס אתו נתפרסמו עד היום, בעיקר, כתביו המחשבתיים. ומספריו התורניים המרובים, שמספרם מגיע בכתב-יד לעשרות כרכים, נתפרסמו בדפוס – זולת מספר תשובות הלכה בירחונים תורניים שונים ומוספים לספרי-הלכה של מחברים שונים – אך ורק כשלושה-ארבעה ספרים מעטי הכמות, הדנים ברובם בשאלות הלכתיות במצוות התלויות בארץ, ומעוטם בעניני הלכה כלליים. אולם, גם מן המעט שנתפרסם אפשר להכיר, במידה ידועה, שיטת למודו של המחבר, רוחב דעתו בכל מקצועות התורה וחתירתו לאמת... מתוך עבודותיו המרובות בחכמת והבנת התלמוד, מתבלטים, קודם כל המון תשובות להלכה ולמעשה לשואליו מכל תפוצות ישראל [...] ספר גדול על אגדות חז"ל, פרוש רחב על באורי הגר"א לחו"מ; ועל כולם שיא יצירתיו – ספרו המשולש הענקי: "הלכה ברורה – באור הלכה – תוספת ברור" [...]. חמש עשרה שנה, בהפסקות ידועות, התרכז הרב קוק שליט"א על מלאכה כבירה זו, ובשבועות האחרונים זכה לסיימה על תלמוד בבלי. כעת הוא מתכונן להמשיך את עבודתו גם על הירושלמי [...]. ואחרי חבור זה שרב גם בו יסוד המלאכה, יבא החלק השלישי בשם 'תוספת ברור' – שהנהו כולו יצירה מקורית. חדושים, הערות והארות, מחקרים ארוכים וקצרים על ש"ס ופוסקים; באורי סוגיות תלמודיות; תשובות עמוקות ורחבות, בעלות היקף ועמקות, כרוחו הגדולה של הרב קוק. [...] הספר המשולש הענקי הזה, בסיומו הסופי, יחשב כאחת היצירות התלמודיות הכי גדולות שנוצרו בדורות האחרונים. [...] הספר הלכה ברורה, על כל תלמוד בבלי, מכיל בכ"י כחמישים כרך. אין צורך להרבות אמרים, מה רב השתוממותנו והערצתנו על הסבלנות, אורח רוח, חוש הבחנה של המחבר-המסדר. עבודה, שבתנאים נורמליים היתה צריכה להעשות על ידי אקדמיה שלמה של מלומדים-תלמודיים, נסדרה ונסתיימה ע"י איש אחד. אמנם, מראש קוה הרב קוק, שיעלה בידו לפתח ולהרגיל מספר תלמידי חכמים גדולים, באופן העבודה הזאת, והם ימשיכו את המפעל תחת פקוחו ועריכתו. זה שמש, גם, אחד הגורמים, ליסוד הקבוץ הגדול של תלמידי חכמים מובהקים בירושלים בשם 'מרכז הרב' – שהתפתח ברבות הימים לישיבה גדולה ומפוארה. אולם התנאים הכספיים הרעים, של הישיבה הזאת, לא אפשרו לבני הישיבה, להתמסר לעבודה גדולה ואחראית זו בכל הרצינות הדרושה, והרב קוק נאלץ היה לקבל אותה על עצמו. במשך חמש שנים האחרונות – השקיע את רוב עתותיו וכוחותיו בספר הזה, כמו כן עשה במשך הזמן, התחלות ניכרות של שתי עבודותיו האחרונות ויש לקוות, שיביאון לידי גמר, בע"ה במשך השנים הקרובות.