יום ג', ה’ באב תשע”ח
 
 
 
 
 
 
פרק ראשון מתוך הספר החדש 'אור יקרות', על קשרי הידידות בין הראי"ה ורבי שלמה אלישוב זיע"א, גדול המקובלים בדור הקודם
21:04 (14/08/13) אור האורות

בשנת תרמ"ט[1], בעת כהונתו כרבה של העיירה זוימל, התוודע הראי"ה לראשונה לדמותו של רבי שלמה, שהתגורר אז בעיירה שאוויל[2], ומעת לעת נפגשו השניים והיו רגילים להיות ערים כל הלילה ולעסוק בחכמת הנסתר. הרב משה צבי נריה זצ"ל תיאר בלשונו היפה את המפגש בין השניים[3]: "ובהעמיקו [=הראי"ה] בתורת הנסתר התעוררו אצלו כמה שאלות ביסודי הדברים ויתן אל לבו לצאת אל אחד הגדולים ולהרצות לפניו את ספקותיו ולקחת תורה מפיו. ויקם ויסע אל הגאון המקובל רבי שלמה עליאשוב זצ"ל משאוויל, וישב בביתו כחודש ימים. ורבי שלמה ראה כי גדול הרב הצעיר בקבלה ונשמתו הטהורה ראויה לבוא אל הקודש פנימה, ויגל לפניו רבי שלמה צפונות חכמת הנסתר, וילמדהו דעת קדושים, ויכניסהו בסוד ה'זוהר' ומפרשיו, רמ"ק ותלמידו ומרן האר"י הקדוש וגוריו". באותו חודש ימים בו התארח אצל רבי שלמה, נוכח הראי"ה גם בגדלותו של המקובל בתורת הנגלה. לימים התבטא הראי"ה על רבי שלמה: "הוא היה כאחד הגדולים גם בחלקי הנגלה שבתורה, אלא שגדולתו זאת נשארה באתכסיא"[4]. במשך אותם ימים למד הראי"ה מפי רבי שלמה, ועסק אתו בכתבי האריז"ל ובכתבי יד של הרמח"ל שהיו באמתחתו, וכן בכתבי הגר"א ובספריו של הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק חבר, רבה של סובלק[5]. [1] היה זה לאחר פטירת אשתו הראשונה של הראי"ה, מרת בת שבע אלטא, בתו של האדר"ת ('אנציקלופדיה לציונות דתית' עמ' 95, 339). [2] באותה עת רבה של שאוויל היה רבי יוסף זכריה שטרן, דודו זקנו של הראי"ה. [3] 'בשדה הראי"ה' עמ' 25. בשולי הדברים ציין הרב נריה שנסיעתו של הראי"ה לשאוויל התקיימה לאחר שקיבל רשות לכך מאנשי קהילת זוימל. [4] 'שיחות הראי"ה' עמ' רפא. [5] שם עמ' קנט.