יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
מכתב שנחשף לאחרונה מגלה כי ר' ישראל דב אודסר, כאברך צעיר לימים, נעזר בהמלצתם של הרי"מ חרל"פ והראי"ה קוק, למען פרנסת ביתו.
16:12 (17/02/13) אור האורות

הקדמה קצרה [מתוך הספר 'שני המאורות'][1]: ר' ישראל דב אודסר (תרמ"ו-תשנ"ה) זכה להיפגש עם הראי"ה כמה פעמים, ולעסוק עמו בתורת ר' נחמן מברסלב. כך עולה מעדויות תלמידי ר' ישראל אודסר, וכן מתוך שיחותיו המוקלטות, המצויות בידי תלמידיו. פרטים מדויקים אין בידינו על כך בינתיים[2], ועוד חזון למועד. במספר הזדמנויות סיפר ר' ישראל דב על הראי"ה, שהיה יושב במרפסת ביתו שפנתה לרחוב, ולומד בספר 'ליקוטי הלכות' של רבי נתן מברסלב בהתעוררות גדולה ובהתלהבות, בקולות רמים ובתנועות ידים, כך שכל העוברים והשבים ראו אותו וידעו כי הוא עוסק כעת בליקוטי הלכות. לימים סח ר' ישראל דב: "הרב קוק ידע מה אני סבלתי!", בהתכוונו לסבל שהסבו לו מתנגדיו בשל היותו חסיד ברסלב. מתוך מכתב קצר שנחשף לאחרונה[3] אנו רואים שבשעותיו הקשות פנה ר' ישראל דב אל הראי"ה ואל תלמידו המובהק הרי"מ חרל"פ, זכר צדיקים לברכה, על מנת שיעזרוהו לפרנסתו ביתו. *** בעזה"י ידי"נ[4] הנכבד מוהרר"ז סלוויציג[5] הי"ו אמליץ בזה בעד האברך היקר והנעלה מה"ו ישראל דוב אדעססער נ"י מעיה"ק טבריא ת"ו, שנדרש מאוד לעזרה. נא להשתדל ולהתאמץ שינתן לו עזרה מועד הכללי[6]. אין קץ למצוה זו[7]. ידי"ע[8] יעקב משה חרל"פ. ער"ח כסלו תרפ"ח ג"א[9] מבקש ע"ז[10] אברהם יצחק ה"ק [1] (הוצאת 'אור האורות') עמ' 22, 23, 67, 69. [2] יש לציין, כי בראיונות שערכנו עם כמה מצאצאיו הקרובים, המשתייכים לחוגי ישיבת 'מרכז הרב', התברר כי הם לא ידעו כלל על הכרותו עם הראי"ה. [3] קטלוג אסופה אדר תשע"ג [4] = ידיד נפשי [5] ר' זלמן סולובייציק (תרל"ה- תש"ב). מנהל הועד הכללי, ונשיא אגודת 'אחווה'. [6] הועד הכללי היה מוסד חשוב בירושלים שעסק בין היתר בצדקה לנזקקים. הראי"ה שימש כנשיאו והשתתף בהנהלת חשבונותיו. [7] מעניין לציין שגם במכתבו של הרי"מ חרל"פ על חשיבות הפצת ספרי ברסלב הוא משתמש בביטוי זה (ראה 'שני המאורות' עמ' 107). יתכן שהשתמש בביטוי זה גם כלפי נושאים אחרים. [8] = ידידו עוז [9] = גם אני [10] = על זה