יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
"כל זמן שהרב קוק לא עוזב את הדרך שלו, גם אני לא עוזב את הציונות" - כך ענה הרב גלזנר זצ"ל, נינו של החתם סופר, לחבריו הקנאים
23:22 (12/06/18) אור האורות

*** הרב משה שמואל גלזנר זצ"ל, היה מגדולי רבני הונגריה. בני קהילתו היו מתנגדים חריפים לציונות. לאחר שהספיד את הרצל בשנת תרס"ד, ובעקבות נטייתו החריגה לציונות (דבר שהיה פסול לחלוטין בסביבתו) החרימו אותו בני קהילתו, ובחרו להם רב חדש. הרב קוק יצא להגן עליו, במכתב ארוך מאוד שנדפס גם ב'מאמרי הראי"ה'. בסופו של דבר הרב גלזנר עזב את הונגריה, עלה ארצה, והתגורר בביתו של הרב מיימון מראשי 'המזרחי'. היה מבאי ביתו של הראי"ה.פעם אחת קיבל הרב גלזנר בדואר מכתב מאת רב קנאי מהונגריה: "שמענו כי אחרי שבא כבודו לארץ הקודש, וראה את המצב הנורא של חיי הדת במציאות הממשית של שליטת הציונים, ואת הקלקול וההפקרות, מתוך כך נוכח להכיר את הטעות בהתלהבותו לציונות, ולכן החליט לעזו את ארץ ישראל ולחזור הביתה. כמובן שמחנו מאוד על השמועה הטובה. ומעתה הלא ישוב ויקום כבודו למעלת כבודו הראשון, כראוי להדרת גאונו, וצדקתו וזכות אבותיו מרן החתם סופר זצ"ל. כל חילוקי הדברים ושיבושי הבנות שהיו בינינו בגלל התיחסותו לציונות, יתנדפו ויתבטלו והכל יחזור למלוא קידוש השם וכבוד התורה בכל שלמותם".על זה הגיב הרב גלזנר בתשובתו: "קיבלתי מכתבו. אך קודם כל עלי להעיר ולהזכיר, כי בענייני כלל ישראל, אבי בא בדברים רק עם תלמיד חכם. אלא מכיוון שכתב על דבר איזה שמועות שווא וסיפור מעשייה שכאילו אחרי בואי לארה"ק נשתנתה דעתי ביחס לתנועה הציונית וערכה האלוקי במעשי ה' של אתחלתא דגאולה בבנין ארה"ק וקוממיות עם ישראל בארצו... חלילה. לפינך הנני מחוייב להודיע, כי כל זה שקר וכזב, לא זו בלבד שלא נתרופפה אצלי דעתי הברורה ממקור אמיתותה של תורה ואמונה בבינת מעשי ה' שבהמשך אתחלתא דגאולה זאת, אשר על ידי התנועה הציונית ביישוב ארצנו הקדושה... אלא דעתי נתחזקה ונתבררה יותר ויותר... מעת אשר זיכני השי"ת לעלות לארה"ק... אחרי עלותי הנה, מצאתי לי חבר או רב, בראיית אמיתות זו שבהופעת מעשי ה' שבפלאות סדרי גאולתנו, הלא הוא מרן הגאון הקדוש, ראש הרבנים בארץ ישראל, הראי"ה קוק. כל זמן שהוא לא יחזור מדעתו הקדושה, גם אני בודאי לא אחזור מדעתי אשר מקורה באמיתות תורה ואמונה".