יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
23:19 (12/06/18) אור האורות

כתבי ידו של הרב ריינס, מייסד המזרחי, ספונים עד היום במחסני 'ארכיון הציונות הדתית' (זכרונו לברכה!) שבמוסד הרב קוק.הדפים מוזנחים ומאובקים, מאין דורש. הציבור הדתי לאומי לא מכיר את משנתו של מייסדו, בין היתר בגלל שאורו הגדול של הראי"ה קוק האפיל עליו. כיום תורתו של הרב קוק שולטת בישיבות הדתיות, וברוך השם היא שופעת ומתרבה. אך לצערנו תורתו של הרב ריינס נשכחה ואינה ידועה כלל. צריך לדעת שבזמנו, לפני 90 שנה, היוזם להוצאת כתבי הרב יצחק יעקב ריינס זצ"ל, היה דווקא הראי"ה קוק.כך מספר בנו של הרב ריינס: "הגאון הצדיק מרא דארעא דישראל מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א קרא בקיץ תרצ"ג מסיבה בביתו לכבודי, שהזמין אליה את יקירי ירושלים, והוציא לאור את קול הקורא הזה" - אשר אביא לפניכם קטעים ממנו:"כח השפעתו הנמרצה של הרב ריינס עדיין ניכרת בכל שבילי המחשבה העברית המסורתית. כח יצירתו הגאוני היה גרב גם בהלכה וגם באגדה, גם במחקר וגם בעסקנות לאומית. הוא חולל שיטה חדשה בחקירה הגיונית של ההלכה, ובמזיגתה עם האגדה, שיהיו עולות בקנה אחד. הוא היה גם אבי הציונות הדתית, יוצר המזרחי, ונשיאו הראשון... עד אשר עלה בידו מצד לקרב את לבות רבים מגדולי הרבנים והמוני החרדים אל התנועה הציונית...". "חובה כפולה ומכופלת מוטלת אפוא כעת על כל מוקירי תחיית ישראל ותורתו לסייע בהגשמת השאיפה הקדושה הזאת, יש בזה גם משום פרעות החוב שכולנו, בנערינו ובזקנינו חייבים להגאון המנוח בעד האור הרב שהעניק לנו, וגם משום ספוק הנפש וקורת רוח לכל אלה העורגים ליהנות שוב מזיו תורתו". על הכרוז הזה חתום הראי"ה קוק, ועמו הרב מאיר ברלין, דוד ילין, הרב מיימון (מייסד ארכיון ה'ציונות הדתית' הנ"ל), ואחרים.90 שנה עברו מאז, וחלק מכתביו של הרב ריינס עדיין מוטלים באבק, לתפארת תנועת 'המזרחי'.