יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
מכתב מופלא מחסיד ברסלב נודע, הצדיק רבי אלחנן ספקטור זצ"ל, בעניין 'אתחלתא דגאולה', הציונות והשואה
19:52 (26/02/17) אור האורות

..החרדים האגודאים הם בכעס על המזרחיים אשר מכנים הממשלה בשם 'אתחלתא דגאולה', כל עוד שהממשלה עדיין בידי החופשים, אשר המה הרוב נגד הדתיים.והנה שיטת הרבנים הראשונים, כמו רבי הירש קאלישר ז"ל ורבי אליהו גריידיצר ז"ל לפני יותר ממה שנה שצווחו ככרוכיא על יישוב ארץ ישראל על טהרת הקודש, ועוררו את כל העולם כולו בכלל ובפרט לאצילי ולרוזני ישראל כמו למשל לרוטשילד, למונטיפיורי – שיקנו את כל ארץ ישראל מידי הערבים – ועל כל פנים המקום הר הבית שיוכלו לבנות הבית המקדש ולהקריב קרבנות.וכבר היה לו לרבי הירש קאלישר הסכמה על זה מרבו רבי עקיבא איגר ז"ל ומהחתם סופר ז"ל שמותר להקריב קרבנות אף בטומאה, והמה כוונו הכל כפי שאנו רואים עכשיו – שהאומות יתנו ארץ ישראל לישראל (ויהיה מלכות ישראל כו' כו'...) טרם ביאת הגואל בב"א.וכשרבי אליהו גריידיציר זצ"ל שואל לרבי הירש קאלישר הנ"ל: ידידי, הן אמת שאנחנו שנינו יודעים האמת שהגאולה תהיה בדרך הטבע מתחילה (כמו שכותב האור החיים זצ"ל אם לא יזכו ח"ו) עם השתדלות ואתערותא דלתתא בקניית הארץ ובעבודתה בחביות לתקן הפגם של המרגלים "וימאסו בארץ חמדה" על ידי כי רצו עבדיך את אבניה וגו' – אבל מה נעשה עם האנשים התמימים יראי ה' שרוצים דוקא... משיח פתאומי בדרך ניסים – בבניין ביהמ"ק של אש בלי עובדא גשמית – וכו' וכו'. והוא רבי הירש הנ"ל השיב לו שתאמר להם האמת איך יהיה סדר הגאולה הכל בדרך הטבע, מתחילה גאולת הארץ מידי זרים על ידי רישיון האוה"ע, אח"כ בנין ביהמ"ק, אח"כ, משיח וכל הניסים, ביהמ"ק של אש יופיע ממרום לתוך הבית המקדש הבנוי בידי אדם.לו היו אז עמנו בני ישראל שומעים להם בוודאי היה הכל נבנה על טהרת הקודש, כל הקיבוצים והמושבות, והיו לשם ולתפארת בישראל, והיה כבר ביאת הגואל, והיו הששת מליונים מישראל מוצלים מאש הכבשונות ותאי הגזים, אבל כיוון שהתנגדו אז לדבריהם ראה השי"ת... (ונטל) העניין הנשגב הזה היאות לכשרים כמותם, והתחיל התעוררות הנ"ל על ידי החפשים, כי הוא חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח ויהיה זכות ארץ ישראל בידם, ומסירת נפשם בעד הצלת ישראל, והצלת הארץ הק' תכריע גם אותם לכף זכות (דוגמא כמו שאמר רבינו זצ"ל באם אני לא יכול לגמור עסקי על ידי הגדולים, אגמור על ידי אנשים הפשוטים חייטים וסנדלרים).ורבי הירש קאלישר הנ"ל הביא גם את הזוהר שיהיו ארבע גאולות כנגד ד' לשונות והוצאתי והצלתי וכו' [...] אך כאשר ראינו בעינינו ניסים נפלאים ונוראים כאלה עד עכשיו, נקל להאמין גם בזה, והעיקר בניין ביהמ"ק הוא בניין הדעת [...]גנזי אבא, אגרת קעט. ------------------------------------------------------------------------הערות: א. דברי הלימוד זכות על הציונים החילונים – דומים לדבריו של רבי אברהם בר"נ מטולטשין נושא זה. ב. כנראה יש בדבריו של רבי אלחנן ספקטור רמיזות ל'מגילת סתרים' שחיבר מוהר"ן, וממנה משתמע סדר גאולה בדרך הטבע ולא בדרך נס. ג. באותם ימים הייחס החיובי לציונות היה מצוי בקרב חסידי ברסלב בירושלים.