יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
מאמר נדיר מאת מרן הראי"ה קוק זצ"ל, (שעד היום לא נדפס בספרי הרב!) בו הוא מבאר בצורה מופלאה את כוחה ומעלתה של השירה, ועל כך שבזכותה תבוא המהפכה הרוחנית בעולם.
21:31 (22/06/16) אור האורות

...עדנת השירה והזמרה, כחה גדול לקרב רחוקים ולמשוך לעבודת הקודש גם את הנוער, אשר לצערנו הגדול התרחק ממנה, ומתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, ועוד יוצר אצלו יחס של הערצה ומסירות, הראויה לבני עם קדוש, לכל קדשי ישראל, ברגש ובחיים. ואם רוח הזמן גרם שחלק מצעירנו, אינם חדורי הכרה, עד כדי לקבל עליהם עול מלכות שמים באהבה, ואת קדושת התורה והמצוה הכלולה בעבודת הקודש אשר לישראל, יבואו העדן והעונג הנפשי והנעים השופעים מתוך השירה וזמרת הקודש ויגידו הם לצעירנו כמה אוצרות של עדנה ורוממות נפש, חיים אמתיים ושלמים ימאו בהתקשרם לקדושת ישראל בכל מערכי חייהם.התכונה של העדן והעונג הנפשי הנמצא בתוך החובה המקודשת להרמת נפשות למגמה אידיאלית, תכונה זו לא על פרט אחד בלבד יצאה, אלא על הכלל כולו של תעודת ישראל יצאה, הנה אנו עומדים בתוך הים האנושי, מוקפים אויבים ומקטרגים, מאז דרכנו על במת התולדה ועד היום, מבלעם ועד היטלר, שנאת העמים לישראל היתה לפרובלימה שהרבה חקרי לב חתרו לגלות את סבתה. אחד מהדברים המסתברים שנאמרו הוא, כי מאחר שאנו עומדים לאור גויים, להגיד לאנושיות את החובה הקדושה המוטלת עליה, הרי אנו בבחינת מלמדים ומדריכים, והעמים והאנושיות עומדים בנוגע לנקודות רבות יסודיות של המוסר והצדק במדרגה נסוכה של ילדים, ועתים גם ילדים שובבים, שהחיבול וההשחתה קרובה לרוחם, וילדים אלה מלאים כעס וזעם על המורה המביע להם אמרות מוסר וחובת הדרכה, אבל בטוחים אנו ומאמינים שתתקיים בנו הנבואה: "ואשרו אתכם כל העמים, כי אתם תהיו לי ארץ חפץ נאום ה', ובמקום הקטרוג והמשטמה תבוא החיבה וההערצה. ואם תשאלוני איך וכיצד תבוא המהפכה הגדולה הזאת ברוח האנושיות וחיי העמים, ואען ואומר: כי ממקור שירת הקודש ועבודת הקודש המעודנת המסורה לנו, אשר תופיע מציון מכלל יופי, תבוא האנושיות לידי הכרה, כי כל אותו אוצר המוסר, אשר הביע עם ישראל כל הימים, ברוחו ובספרו, הוא לא רק אוצר של חובות, כי אם גם אוצר של עונג ורוממות הנפש, ואז תבוא האהבה וההכרה לאותו העם אשר הוא מחשיף לפני העמים כולם את האוצר הגדול של חיי נועם וחדוות אמת. אז תתענג על ה'.