יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
12:26 (24/05/16) אור האורות

איש ירושלים ר' חיים מיכל מִיכְלִין (נפטר בשנת תרצ"ז) היה עסקן ציבורי, מנהל מוסדות תורה בירושלים, ופעיל בבניית שכונות בירושלים ויישוב ארץ ישראל.לאחר מאורעות תרפ"ט היה בין מייסדי "אגודת יישוב ירושלים העתיקה", במטרה לחזק את היישוב היהודי בעיר העתיקה, יחד עם הרב זרח אפשטיין, והרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי ואחרים.בספרו "הר הבית" (חלק א), שכתב תחת השלטון התורכי בארץ ישראל בשנת תרע"ז, הוא מביא תעוד מדוייק של כל שטח הר הבית, מבנהו הטופוגרפי, כתליו, מידותיו, מבניו ובורותיו - על פי מדידות של חוקרים שקדמו לו.בעמ' 4, בפרק הפותח את הספר, מציין המחבר כי: "בספרותנו אין כמעט מאומה, לא על אודות 'הסלע' הזה [אשר נחלקו בו אם הוא 'אבן השתיה' או 'יסוד המזבח'], ולא על הבנינים אשר בהר הבית שנוספו אחרי החורבן, כי אם זעיר שם זעיר שם... כי מלבד המניעה התמידית שהיתה מצד הממשלה בעד כניסת היהודים למקום המקדש - עד זמן מלחמת קרים (תרט"ו), אשר מאז אמנם הותרה הרצועה – היו שלומי אמוני ישראל נזהרים גם מאליהם מלהכנס שם, מפני טומאת הגוף".עולות מדבריו שתי ידיעות חשובות:גם לולא מנעו הגויים מן היהודים להכנס להר הבית ('מקום המקדש'), היו יראי ה' נזהרים מאליהם מלהכנס שם.החל משנת תרט"ז 'הותרה הרצועה' וכל מי שרצה היתה הרשות בידו להכנס.יש לציין שמרן הראי"ה קוק זצ"ל, אשר יש המנסים לייחס לו את ה'היתר' של איסור הכניסה להר, נולד בשנת תרכ"ה – עשור אחרי 'התרת הרצועה'. והחל משנת תרע"ח אנו מוצאים באגרותיו וכרוזיו אזהרות בדבר איסור הכניסה להר, שכוונו בעיקר לאותם שאינם 'שלומי אמוני ישראל' אשר לא ידעו את חומרת האיסור.