יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
מאמר עיתונאי שפורסם בשנת תרפ"ג, אודות יחסו של ראש הרבנים הראי"ה קוק זצ"ל למפלגה שבה יתאחדו כל החרדים והדתיים
21:00 (11/02/15) אור האורות

להסתדרות אחוד הקהלות. הועד הזמני להסתדרות אחוד הקהלות פרסם השבוע קריאה גדולה אל הצבור, חתומה מאת הרה"ג חברי בתי הדינים פרושים וחסידים ומהרבנים מורי ההוראות, שבה הם מבארים את נחיצותה של ההסתדרות הזאת, וכי כל אחינו בני ישראל החפצים בהרמת קרן תורתנו בארץ חמדתנו צריכים לדעת "כי כל חזוק וקיום היהדות בעת כזאת תלוי בהסתדרות זו". לזה הם קוראים לכל שלומי אמוני ישראל, לכל רבני וראשי הקהילות, ולכל גבאי בתי הכנסיות בכל ערי ומושבות אה"ק, לגשת אל הפעולה בהרגשת חוב קדוש שכל יהודי כשר אינו יכול להשתמט מלהשתתף בו, ולסייע כל אחד בכל כחו לסדר את הבחירות בבתי הכנסיות ולעמוד תמיד על המשמר להחזקת האחוד הנחוץ והקדוש הזה. לאחרי הקריאה הזאת באים דברים קצרים מאת הרה"ג ר' דוב אברמוביץ, המעורר והעסקן העיקרי בעבודה זו, האומר כי ההכרח יאלץ את מיסדי הסתדרות הקהילות להודיע גלוי שאי אפשר לעזוב את הנהגת הצבור בידי ועדים משותפים של שומרי דת ובלתי דתיים, מפני שאלה חותרים תמיד בכל עוז להרוס את יסודי הדת ולאו בכל יומא מתרחיש נסא ששומרי הדת אשר בתוכם יוכלו להגן על היהדות השלמה, ולכן חובה רבה על כל אחינו שומרי הדת להתאחד בהסתדרות זו שממנה יבחרו ועדים לכל ההנהגות הצבוריות שבכל ערי הקודש. לסוף באים דבריו של ראש הרבנים הגאון רא"י קוק האומר, כי הסתדרות אחוד הקהלות באה להגן על קדושת תורתנו הקדושה באה"ק על ידי התאחדותם של שלומי אמוני ישראל מכל קהלות הקודש שבירושלים וכל ערי אה"ק בקשר אחדותי העומד למעלה מכל פירודים והתפלגות פרטית, ולכונן ביחוד את כל ההנהגות הצבוריות בדרך היהדות הנאמנה בקדושתה וטהרתה. ראש הרבנים מביע את תקוותו שכל גדולי ישראל וכל הכשרים בישראל יחזיקו בהתאחדות זו העלולה להביא רק טוב וחסד, שלום וברכה, וחזוק התורה בארצנו. ***"היסודות של "אחוד הקהילות": א. החזקת הדת והתורה בארצנו הקדושה. ב. סדור והנהלת ההנהלה הצבורית הגשמית והרוחנית על פי תורתנו הקדושה. ג. החזקת ישוב ובנין ארצנו על פי תורתנו הקדושה. ד. להשתדל תמיד בעד שלום וכבוד כל רבני הקהילות. ה. הבחירות לכל ועדי ההנהלה הציבוריים תהיינה על ידי בתי הכנסיות. ו. המחלל שבת או האוכל טרפות או חפשי בלתי דתי אינו יכול להיות לא בוחר ולא נבחר. ... בכבוד וברכה הועד הזמני של אחוד הקהילות שומרי הדת".